สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และตรวจสอบสถิติข้อมูลรายบุคคลและสถิติข้อมูลสถานศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑

       วันพฤหัสบดีที่ ที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางดาลัด หิรัญไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้พร้อมด้วยนางพจมาลย์ ดาประสงค์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ นางอุไรวรรณ ต๋องเรียน นักวิชาการศาสนาชำนาญการ นายเสถียร ประทุมวงศ์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ และนายภาณุวัฒน์ พวงศรี นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ออกพื้นที่ตรวจเยี่ยม และตรวจสอบสถิติข้อมูลรายบุคคลและสถิติข้อมูลสถานศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน ๓ แห่ง  ดังนี้
       ๑) โรงเรียนวัดสระกำแพงใหญ่ อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ 
       ๒) โรงเรียนวัดประชานิมิตโสภิตธรรมภาณ อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
       ๓) โรงเรียนโพธิ์ศรีวิทยา อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ
       เพื่อนำข้อมูลประกอบการดำเนินการสนับสนุนส่งเสริมการเรียนการสอน และจัดทำข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยได้รับความร่วมมือจากผู้บริหาร คณะครู และเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนในการจัดเตรียม ข้อมูลของนักเรียน เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบสถิติและข้อมูลรายบุคคล เป็นอย่างดียิ่ง

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 105,401