วิสัยทัศน์ พันธกิจ

 วิสัยทัศน์ (VISION) 
“องค์กรขับเคลื่อนกิจการพระพุทธศาสนาด้วยหลักพุทธธรรม นำสู่สังคมสันติสุขอย่างยั่งยืน”

 พันธกิจ (MISSION)     
๑. ทำนุบำรุง ส่งเสริมกิจการพระพุทธศาสนาให้มีความมั่นคงยั่งยืน 
๒. สนองกิจการคณะสงฆ์ ด้านการปกครอง การศึกษา การเผยแผ่ การสาธารณูปการ และการสาธารณสงเคราะห์
๓. สนับสนุน ส่งเสริม ให้ประชาชนทุกช่วงวัยได้เข้าถึงหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา

 

 ยุทธศาสตร์ (STRATEGY)  
BUDDHA

๑. ให้การอุปถัมภ์ คุ้มครองและส่งเสริมพัฒนางานพระพุทธศาสนา
๒. การส่งเสริมให้วัดเป็นศูนย์กลางการพัฒนาสังคม 
๓. ปลูกฝังให้ประชาชนนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชีวิตและสังคม
๔. ส่งเสริมการศึกษาสงฆ์ให้มีคุณภาพ

 เป้าประสงค์ (GOAL) 
๑. พระพุทธศาสนาได้รับการอุปถัมภ์คุ้มครอง
๒. พุทธศาสนสถานได้รับการทำนุ  บำรุงอย่างต่อเนื่อง
๓. วัดเป็นแหล่งเรียนรู้และเป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงทุกภาคส่วน
๔. ประชาชนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี นำหลักธรรมมาใช้ในการดำเนินชีวิต เป็นสังคมสันติสุขอย่างยั่งยืน
๕. บุคลากรทางพระพุทธศาสนาได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

 

 ค่านิยม (CORE VALUE) 
ส่งเสริมพุทธธรรมนำชีวิต  มีจิตบริการ  งานมีผลสัมฤทธิ์

  • ส่งเสริมพุทธธรรมนําชีวิต หมายถึง การสนับสนุน ส่งเสริมการนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามา ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันอย่างมีความสุขชุมชนเข้มแข็งก่อให้เกิดสังคมคุณธรรม
  • มีจิตบริการ หมายถึง เข้าใจความต้องการของผู้รับบริการอย่างถูกต้องและรวดเร็วให้บริการและ ช่วยเหลือผู้รับบริการด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใส และกระตือรือร้นต่อการตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ
  • งานมีผลสัมฤทธิ์ หมายถึง การทำงานมุ่งผลการทำงานที่มีประสิทธิภาพ ตรงต่อเวลา เพื่อประโยชน์ส่วนรวม

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 116,759