ผู้บริหาร

 ผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ 

 

นางณภัค  เทียนชัย
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ

กลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์                                                                      กลุ่มส่งเสริมกิจการพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ

 

นายเอกสิทธิ์  ดวงแก้ว
นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ
ผอ.กลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์
 
นางพจมาลย์  ดาประสงค์
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
ผอ.กลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิศษ

 

นางอุไรวรรณ ต๋องเรียน
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นายเสถียร  ประทุมวงศ์
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
จ่าเอกสถาพร  พรหมบุตร
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางพรทิพา  จันทร์แจ้ง
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ

นายภาณุวัฒน์  พวงศรี
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นางสง่าศรี  ขำทะมา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายธนาวุฒิ จึงกาญจนา
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นายปรมะ  สีหะวงษ์
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ

 

นางสาวเพ็ญนภาพร  คงโคตร
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
 
นางสาวศศิมา เพ็งแจ่มญาดา
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นายสุพจน์  กาบแก้ว
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
 

  นางจริยา  อารีย์
แม่บ้านสำนักงาน
นายพรสวรรค์  ชาลี
พนักงานขับรถสำนักงาน
นายเอกพจน์  กองพงษ์
พนักงานขับรถสำนักงาน

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 39,422