อำนาจหน้าที่

 อำนาจหน้าที่ 

                      สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ มีภารกิจเกี่ยวกับการดําเนินงานสนองงานคณะสงฆ์ และรัฐ  โดยการทํานุบํารุง ส่งเสริมกิจการพระพุทธศาสนา ให้การอุปถัมภ์ คุ้มครองและส่งเสริม พัฒนางานพระพุทธศาสนา ดูแล รักษา จัดการศาสนสมบัติ  รวมทั้งให้การสนับสนุน ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรทางศาสนาและมีอำนาจหน้าที่ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ ดังต่อไปนี้
(๑) ศึกษา วิเคราะห์ และรายงานข้อมูลสารสนเทศด้านพระพุทธศาสนา เพื่อกําหนดนโยบาย ในระดับจังหวัด รวมทั้งเสนอแนะแนวทางแก้ไข 
(๒) ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบาย แผนงาน และโครงการของหน่วยงาน ในความดูแลของสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด รวมทั้งรายงานผลการดําเนินงาน ปัญหา และอุปสรรค ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ 
(๓) ส่งเสริม ดูแล รักษา และทํานุบํารุงศาสนสถานและศาสนวัตถุทางพระพุทธศาสนา รวมทั้งดูแล รักษา และจัดการวัดร้างและศาสนสมบัติกลางในจังหวัด 
(๔) ส่งเสริมและสนับสนุนให้วัดเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และแหล่งภูมิปัญญาของชุมชน รวมทั้งส่งเสริมให้มีศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาของจังหวัด 
(๕) ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา และด้านพุทธศาสนศึกษา รวมทั้งดูแลและควบคุมมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดภายในจังหวัดให้ผู้เรียน มีความรู้คู่คุณธรรม และพัฒนาบุคลากรทางพระพุทธศาสนา
(๖) รับสนองงาน ประสานงาน และสนับสนุนกิจการและการบริหารการปกครองคณะสงฆ์ ตลอดจนการดําเนินการตามนโยบายและมาตรการในการคุ้มครองพระพุทธศาสนา 
(๗) ส่งเสริมและประสานการดําเนินงานในการปฏิบัติศาสนพิธีและกิจกรรมในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา 
(๘) ปฏิบัติงานตามกฎหมายในความรับผิดชอบของสํานักงาน ซึ่งกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
(๙) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 


image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 158,915