การอบรมพัฒนาคุณภาพบุคลากรทางการศึกษา โครงการติดตามและส่งเสริมการจัดการศึกษา สำหรับเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร เพื่อสนองงานตามพระราชดำริ ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ

วันพุธที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ ได้จัดการอบรมพัฒนาคุณภาพบุคลากรทางการศึกษา และสรุปผลการติดตามและส่งเสริมการจัดการศึกษา โครงการติดตามและส่งเสริมการจัดการศึกษา สำหรับเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร เพื่อสนองงานตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี   ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม    แผนกสามัญศึกษา  จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ   พ.ศ.  ๒๕๖๕  ณ  ห้องประชุมซังฮี้ โรงแรมแกลเลอรี่ดีไซน์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ โดยมี นางดาลัด หิรัญไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม 
    การอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสนองงานพระราชดำริฯ  ในการเสด็จทรงงานโรงเรียน พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ให้บรรลุผลสำเร็จ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชน ในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ฉบับที่ ๕ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๙ และเพื่อส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร  ให้สามารถนำความรู้ไปจัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม  และสามเณรนักเรียนเป็นเยาวชนที่มีคุณภาพ การอบรมครั้งนี้  ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงาน พระพุทธศาสนาแห่งชาติ จำนวน ๔๕,๐๐๐ บาท  ผู้เข้าอบรม ประกอบด้วย ผู้อำนวยการ ครู บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ และเจ้าหน้าที่ จำนวน ๖๐ รูป/คน  ได้รับความอนุเคราะห์จากศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ และมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  มอบหมายให้บุคลากรผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ เป็นวิทยากรในหัวข้อ การบริหารจัดการคุณภาพน้ำอุปโภค บริโภค การส่งเสริมสุขภาพอนามัยสามเณร และการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 116,711