พศจ.ศรีสะเกษ ร่วมพิธีเปิดการประชุมพระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะตำบล และพระเลขานุการ ในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี ๒๕๖๕

                    วันอังคารที่ ๑๓ กันยานยน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางดาลัด หิรัญไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย นางวิมลพรรณ พงษ์ภา นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ นางพจมาลย์ ดาประสงค์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ และนายภาณุวัฒน์ พวงศรี นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ร่วมพิธีเปิดการประชุมพระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะตำบล และพระเลขานุการ ในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดศรีสะเกษ ตามมติมหาเถรสมาคม ที่ ๑๔๓/๒๕๔๖ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ณ หอประชุมพระเทพวรมุนี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ ตำบลน้ำคำ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

                 ซึ่งมี พระราชกิตติรังษี ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๐ พระธรรมราชานุวัตร เจ้าคณะภาค ๑๐ เป็นองค์ประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย พระครูศรีมงคลปริยัติกิจ เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ พระครูสิริปริยัติการ พระครูศรีรัตนาภิรักษ์ รองเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ ตลอดจน เจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะตำบล และพระเลขานุการ ในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดศรีสะเกษ ร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน
                และมี นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานฝ่ายฆราวาสและบรรยายพิเศษถวายความรู้แด่เจ้าคณะพระสังฆาธิการที่เข้าร่วมประชุม ซึ่งมี นายประหยัด ถิลา วัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีการประชุมในครั้งนี้ด้วย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 116,707