การอบรมพัฒนาศักยภาพด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ สำหรับบุคลากรโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ

                วันพฤหัสบดีที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ โดยนางดาลัด หิรัญไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ จัดการอบรมพัฒนาศักยภาพด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ สำหรับบุคลากรโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ ตามโครงการนิเทศ ติดตาม กำกับคุณภาพ เพื่อประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  ณ ห้องศรีลำดวน ๓ โรงแรมศรีลำดวน จังหวัดศรีสะเกษ โดยมี พระมหามนูญ จิตตฺนายโก ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์ธรรมวิทย์ ประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และมี นายนพ พงศ์ผลาดิสัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ปฏิบัิตหน้าที่แทนผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม  ซึ่งมีผู้อำนวยการโรงเรียน ครู เจ้าหน้าที่การเงิน บัญชีและพัสดุ ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ  เข้าร่วมอบรมโดยพร้อมเพรียงกัน

               การอบรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อตรวจเยี่ยม เสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข และพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน นิเทศและติดตามผลการดำเนินงานการจัดทำบุญชี พัสดุ ครุภัณฑ์ของโรงเรียน เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ สำหรับบุคลากร และเพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมินภายนอก จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา (สมศ.)  ซึ่งการอบรมครั้งนี้เป็นกิจกรรมที่ ๒ ของโครงการฯ โดยมีกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าอบรมประกอบด้วย ผู้อำนวยการ ครู เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน ๔๐ รูป/คน ได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงานคลังจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในด้านการเงินและพัสดุ เป็นวิทยากรในการอบรม


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 116,787