สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ ลงพื้นที่ประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจรายละเอียดการดำเนินงานและเตรียมความพร้อมรับการตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานตามโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

         วันพฤหัสบดีที่ ที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางดาลัด หิรัญไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้พร้อมด้วยนางวิมลพรรณ พงษ์ภา นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ และนายปรมะ สีหะวงษ์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ ร่วมประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจรายละเอียดการดำเนินงานและเตรียมความพร้อมรับการตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานตามโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้านตะเคียน หมู่ ๒ ตำบลศรีแก้ว อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการหมู่บ้าน และชาวบ้านตะเคียน หมู่ ๒ ร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน
         ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าว ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) อย่างเคร่งครัด
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 105,424