สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และตรวจสอบสถิติข้อมูลรายบุคคลและสถิติข้อมูลสถานศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑

         วันพฤหัสบดีที่ ที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางดาลัด หิรัญไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้พร้อมด้วยนางวิมลพรรณ พงษ์ภา นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ นางพรทิพา จันทร์แจ้ง นักวิชาการศาสนาชำนาญการ และนายปรมะ สีหะวงษ์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ ออกพื้นที่ตรวจเยี่ยม และตรวจสอบสถิติข้อมูลรายบุคคลและสถิติข้อมูลสถานศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน ๒ แห่ง  ดังนี้
         ๑) โรงเรียนดำรงธรรมศาสนวิชชาลัย อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 
         ๒) โรงเรียนพระปริยัติธรรมเกียรติแก้ววิทยา อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ
         เพื่อนำข้อมูลประกอบการดำเนินการสนับสนุนส่งเสริมการเรียนการสอน และจัดทำข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยได้รับความร่วมมือจากผู้บริหาร คณะครู และเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนในการจัดเตรียม ข้อมูลของนักเรียน เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบสถิติและข้อมูลรายบุคคล เป็นอย่างดียิ่ง
          ทั้งนี้ การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนฯ ดังกล่าว ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 105,445