แจ้งโอนนิตยภัต ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   

     สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ ได้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัตงวดปกติ และงวดตกเบิกครั้งที่ ๑ ถวายพระสังฆาธิการ พระสมณศักดิ์ พระเปรียญธรรม ๙ ประโยค และพระเลขานุการ ประจำเดือน กรกฎราคม ๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป

     ในการนี้ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ จึงขอความเมตตาพระคุณท่าน ได้โปรดแจ้งพระสังฆาธิการ พระสมณศักดิ์ พระเปรียญธรรม ๙ ประโยค และพระเลขานุการ ในสังกัดตรวจสอบบัญชีที่ได้ยื่นแบบคำขอรับเงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัตผ่านธนาคาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ว่ามียอดเงินนิตยภัตเข้าบัญชีพระคุณท่านหรือไม่ ถ้าหากยังไม่ได้รับเงินนิตยภัตดังกล่าวขอได้โปรดติดต่อมายังสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดโดยด่วน ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดไฟล์รายชื่อได้ที่เว็บไซต์สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ รายละเอียดดังเอกสารแนบมาพร้อมนี้