แจ้งโอนนิตยภัต ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๓ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   

           สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ ได้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัตงวดปกติ และงวดตกเบิกครั้งที่ ๑ ถวายพระสังฆาธิการ พระสมณศักดิ์ พระเปรียญธรรม ๙ ประโยค และพระเลขานุการ ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ ไปแล้วนั้น

          ในการนี้ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ จึงขอความเมตตาพระคุณท่าน ได้โปรดแจ้งพระสังฆาธิการ พระสมณศักดิ์ พระเปรียญธรรม ๙ ประโยค และพระเลขานุการ ในสังกัดตรวจสอบบัญชีที่ได้ยื่นแบบคำขอรับเงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัตผ่านธนาคาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ว่ามียอดเงินนิตยภัตเข้าบัญชีพระคุณท่านหรือไม่ ถ้าหากยังไม่ได้รับเงินนิตยภัตดังกล่าวขอได้โปรดติดต่อมายังสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดโดยด่วน ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดไฟล์รายชื่อได้ที่เว็บไซต์สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ รายละเอียดดังเอกสารแนบมาพร้อมนี้