เจ้าหน้าที่ออกพื้นที่ติดตามข้อมูลจำนวนนักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรม จ.ศรีสะเกษ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายเอกสิทธิ์ ดวงแก้ว นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นางพจมาลย์ ดาประสงค์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ นางสาวทิพย์สุมน พันธ์งาม นักวิชาการศาสนาชำนาญการ และนางพรทิพา จันทร์แจ้ง นักวิชาการศาสนาชำนาญการ ออกพื้นที่ตรวจสอบจำนวนนักเรียน โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒(ครั้งที่ ๒)ดังนี้

๑. โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดบ้านโนนคูณวิทยา
๒. โรงเรียนดำรงธรรมศาสนวิชชาลัย
๓.โรงเรียนกันทรลักษ์ธรรมวิทย์
 เพื่อนำข้อมูลไปประกอบการดำเนินการสนับสนุนส่งเสริมการเรียนการสอนและจัดทำข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน

ภาพ :
ข่าว : เสถียร ประทุมวงศ์