พระปริยัตินิเทศก์ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย paramazza   

พระปริยัตินิเทศก์ หมายถึง พระภิกษุที่ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ในการนิเทศการศึกษาพระปริยัติธรรม แบะการศึกษาอื่นที่คณะสงฆ์ดำเนินการ รวมถึงการสนับสนุน และเสนอแนะแนวทางการศึกษาต่อเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร หรือเจ้าคณะจังหวัด


ทะเบียนพระปริยัตินิเทศก์

ปีการศึกษา ๒๕๕๙

จังหวัดศรีสะเกษ

ที่

ชื่อ - ฉายา

วุฒิ

วัด

ตำบล

อำเภอ

รหัสไปรษณีย์

แต่งตั้งปี

หมายเหตุ

พระราชกิตติรังษี

น.ธ. เอก

เจียงอีศรีมงคลวราราม

เมืองใต้

เมือง

๓๓๐๐๐

๒๕๓๒

 

พระราชธรรมสารสุธี

ป.ธ. ๙

มหาพุทธาราม

เมืองเหนือ

เมือง

๓๓๐๐๐

๒๕๓๐

หัวหน้าศูนย์

พระศรีธรรมาภรณ์

ป.ธ.๙

ทุ่งสว่าง

ตาเกษ

อุทุมพรพิสัย

๓๓๑๒๐

๒๕๔๓

 

พระครูสิริปริยัติการ

ป.ธ. ๔

หนองตะมะ

หนองโพธิ์

เมือง

๓๓๐๐๐

๒๕๓๒

 

พระมหายุทธกิจ  ปญฺญาวุโธ

ป.ธ. ๙

บักดอง

บักดอง

ขุนหาญ

๓๓๑๕๐

๒๕๕๗

 

พระรัตนากรวิสุทธิ์

ป.ธ. ๕

กลาง

ห้วยเหนือ

ขุขันธ์

๓๓๑๔๐

๒๕๒๙

 

พระครูศรีมงคลปริยัติกิจ

ป.ธ. ๖

เจียงอีศรีมงคลวราราม

เมืองใต้

เมือง

๓๓๐๐๐

๒๕๓๗

 

พระครูวรธรรมคณารักษ์

ป.ธ. ๔

ดวนใหญ่

ดวนใหญ่

วังหิน

๓๓๒๗๐

๒๕๔๐

 

พระครูปริยัติคณานุรักษ์

ป.ธ.๔

วิสุทธิโสภณ

เป๊าะ

บึงบูรพ์

๓๓๒๒๐

๒๕๔๓

 

๑๐

พระมหาสนอง  ขนฺติธโร

ป.ธ.๙

ศิริวราวาส

น้ำอ้อม

กันทรลักษ์

๓๓๑๑๐

๒๕๔๕

 

๑๑

พระครูศรีรัตนาภิรักษ์

ป.ธ.๖

เกียรติแก้วสามัคคี

ศรีแก้ว

ศรีรัตนะ

๓๓๒๔๐

๒๕๔๖

 

๑๒

พระมหาสมชาย ขนฺติธโร

ป.ธ.๙

กัลยาโฆสิตาราม

เมืองคง

ราษีไศล

๓๓๑๖๐

๒๕๕๖

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พระปริยัตินิเทศก์ ( ธ )

 

 

 

 

 

 

 

พระครูอมรศัพท์

ป.ธ.๓, ศษ.ม.

ป่าศรีสำราญ

เมืองใต้

กันทรลักษ์

๓๓๐๐๐

๒๕๕๕

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

โกงข้อสอบ

ตอนโรคหัวหด

ซื้อสิทธิขายเสียง

หัวหน้าพาโกง