ครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย paramazza   

ทะเบียนรายชื่อครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี

ประจำจังหวัดศรีสะเกษ

ปีงบประมาณ ๒๕๕๙

ที่

ชื่อ - ฉายา - นามสกุล

วิทยฐานะ

สอนประจำสำนักเรียน/ศาสนศึกษา

อบรมเมื่อ

หมายเหตุ

น.ธ.

ป.ธ.

วัด

ตำบล

อำเภอ

รหัสไปรษณีย์

พระมหามนูญ

จิตฺตนายโก

เอก

กระบี่

หนองหญ้าลาด

กันทรลักษ์

๓๓๑๑๐

๒๕๕๒

 

พระมหายา

วาริคุณเมธี

เอก

ขะยูง

น้ำอ้อม

กันทรลักษ์

๓๓๑๑๐

๒๕๕๓

 

พระมหาเนตร

อินฺทวีโร

เอก

บ้านเขวา

กระแซง

กันทรลักษ์

๓๓๑๑๐

๒๕๕๒

 

พระมหาประกาย

ปญฺญาคโม

เอก

ศิริวราวาส

น้ำอ้อม

กันทรลักษ์

๓๓๑๑๐

๒๕๕๒

 

พระมหาวุฒิพงษ์

วุฑฒิวํโส

เอก

ศิริวราวาส

น้ำอ้อม

กันทรลักษ์

๓๓๑๑๐

๒๕๕๗

 

พระมหาเจษฎา

จนฺทาโภ

เอก

คำบอน

ดูน

กันทรารมย์

๓๓๑๓๐

๒๕๓๔

 

พระมหาจันทร์ดี

ปญฺญาวชิโร

เอก

หนองกาด

ตะเคียน

ขุขันธ์

๓๓๑๔๐

๒๕๔๓

 

พระครูปริยัติสีลาภรณ์

คนฺธสีโล

เอก

ระกา

พิมาย

ปรางค์กู่

๓๓๑๗๐

๒๕๓๗

 

พระมหาณัฐวุฒิ

วิสุทฺโท

เอก

ไพรบึง

ไพรบึง

ไพรบึง

๓๓๑๘๐

๒๕๕๒

 

๑๐

พระครูสุตกัลยาณคุณ

กลฺยาโณ

เอก

เจียงอีศรีมงคลวราราม

เมืองใต้

เมือง

๓๓๐๐๐

๒๕๕๒

 

๑๑

พระมหารัฐพล

สิริวฑฺฒโน

เอก

เจียงอีศรีมงคลวราราม

เมืองใต้

เมือง

๓๓๐๐๐

๒๕๕๘

 

๑๒

พระมหาสำราญ

สุเมโธ

เอก

ปลาซิว

หนองใหญ่

เมืองจันทร์

๓๓๐๐๐

๒๕๕๒

 

๑๓

พระมหาขุนทอง

เขมสิริ

เอก

มหาพุทธาราม

เมืองเหนือ

เมือง

๓๓๐๐๐

๒๕๓๙

 

๑๔

พระมหาขุนทอง

จนฺทวาโร

เอก

มหาพุทธาราม

เมืองเหนือ

เมือง

๓๓๐๐๐

๒๕๕๒

 

๑๕

พระมหามนตรี

ฐาวโร

เอก

ศรีมิ่งเมือง

เมืองเหนือ

เมือง

๓๓๐๐๐

๒๕๔๓

 

๑๖

พระมหาสัณหวัช

สุภทฺโท

เอก

บ้านง้อ

น้ำคำ

เมือง

๓๓๐๐๐

๒๕๕๒

 

๑๗

พระมหาไชยา

วรธมฺมญฺญู

เอก

โนนติ้ว

โนนคูณ

ยางชุมน้อย

๓๓๑๙๐

๒๕๓๔

 

๑๘

พระมหาวรวิทย์

วรวิชฺชกิตฺติ

เอก

โนนติ้ว

โนนคูณ

ยางชุมน้อย

๓๓๑๙๐

๒๕๓๘

 

๑๙

พระมหาสมชาย

ขนฺติธโร

เอก

กัลยาโฆสิตาราม

เมืองคง

ราษ๊ไศล

๓๓๑๖๐

๒๕๕๒

 

๒๐

พระครูปริยัติรัตนกิจ

รตนาโภ

เอก

เกียรติแก้วสามัคคี

ศรีแก้ว

ศรีรัตนะ

๓๓๒๔๐

๒๕๕๓

 

๒๑

พระมหานพรัตน์

กนฺตโสภี

เอก

เกียรติแก้วสามัคคี

ศรีแก้ว

ศรีรัตนะ

๓๓๒๔๐

๒๕๕๓

 

๒๒

พระมหาสมศักดิ์

กลฺยาณจารี

เอก

เกียรติแก้วสามัคคี

ศรีแก้ว

ศรีรัตนะ

๓๓๒๔๐

๒๕๕๘

 

๒๓

พระครูสิริบุญกิจ

ฉฺนทธมฺโม

เอก

บ้านเกิ้ง

กุง

ศิลาลาด

๓๓๑๖๐

๒๕๓๖

 

๒๔

พระครูศรีปริยัติวงศ์

รติวํโส

เอก

ศรีห้วยทับทัน

ห้วยทับทัน

ห้วยทับทัน

๓๓๒๑๐

๒๕๕๒

 

๒๕

พระมหาดีรัตน์

อุทยปุตฺโต

เอก

ทุ่งสว่าง

ตาเกษ

อุทุมพรพิสัย

๓๓๑๒๐

๒๕๕๓

 

๒๖

พระมหาชัชวาลย์

โอภาโส

เอก

สระกำแพงใหญ่

กำแพง

อุทุมพรพิสัย

๓๓๑๒๐

๒๕๕๒

 

๒๗

พระมหาสนั่น

อเนญฺชชโย

เอก

สระกำแพงใหญ่

กำแพง

อุทุมพรพิสัย

๓๓๑๒๐

๒๕๕๓

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี (ธ)

พระครูสิริวินัยวัฒน์

สิริจนฺโท

เอก

หลวงสุมังคลาราม

เมืองใต้

เมือง

๓๓๐๐๐

๒๕๓๖

 

พระครูวัชรสิทธิคุณ

คมนสิทฺโธ

เอก

ป่าศรีสำราญ

เมืองใต้

เมือง

๓๓๐๐๐

๒๕๕๓

 

พระมหาสมเด่น

วิสารโท

เอก

หลวงสุมังคลาราม

เมืองใต้

เมือง

๓๓๐๐๐

๒๕๕๔

 

พระมหาสำรวย

จิตฺตสํวโร

เอก

ประชารังสรรค์

ห้วยทับทัน

ห้วยทับทัน

๓๓๒๑๐

๒๕๕๔

 

พระมหาวีระศักดิ์

พีรกิตฺติโก

เอก

ป่าดำรงพุทธธรรม

หนองหญ้าลาด

กันทรลักษ์

๓๓๑๑๐

๒๕๕๔

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โกงข้อสอบ

ตอนโรคหัวหด

ซื้อสิทธิขายเสียง

หัวหน้าพาโกง