ครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย paramazza   

ทะเบียนรายชื่อครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม

ประจำจังหวัดศรีสะเกษ

ปีงบประมาณ ๒๕๕๙

ที่

ชื่อ - ฉายา - นามสกุล

วิทยฐานะ

สอนประจำสำนักเรียน/ศาสนศึกษา

อบรมเมื่อ

หมายเหตุ

น.ธ.

ป.ธ.

วัด

ตำบล

อำเภอ

รหัสไปรษณีย์

เจ้าอธิการคำทูล

ฐานธมฺโม

เอก

-

บ้านดู่

ขุนหาร

ขุนหาญ

๓๓๑๕๐

๒๕๕๑

 

พระครูสุเมธอุดมคุณ

 

เอก

-

ลุมพุก

ตองปิด

น้ำเกลี้ยง

๓๓๑๓๐

๒๕๕๑

เจ้าอธิการสมศักดิ์ สุเมโธ

พระครูเกษมจันทคุณ

เขมานนฺโท

เอก

-

บ้านแดง

บก

โนนคูณ

๓๓๒๕๐

๒๕๕๑

 

พระครูโกศลศาสนวงศ์

มนฺตีวํโส

เอก

-

กันทรอมใต้

กันทรอม

ขุนหาญ

๓๓๑๕๐

๒๕๕๑

 

พระครูจิรธรรมโกศล

จิรวํโส

เอก

-

เจ๊กโพธิพฤกษ์

ห้วยเหนือ

ขุขันธ์

๓๓๑๔๐

๒๕๕๑

 

พระครูปภาสโพธิวรคุณ

สปฺปญฺโญ

เอก

-

ศิริสว่าง

หนองเชียงทูน

ปรางค์กู่

๓๓๑๗๐

๒๕๕๔

 

พระครูประภาสสันติคุณ

สนฺตจิตฺโต

เอก

-

ทักษิณธรรมนิเวศน์

โนนค้อ

โนนคูณ

๓๓๒๕๐

๒๕๕๑

 

พระครูประสิทธิคุณวัฒน์

อธิวโร

เอก

-

ปลาเดิด

โดด

โพธิ์ศรีสุวรรณ

๓๓๑๒๐

๒๕๕๑

 

พระครูปัญญาคุณสาทร

สิริปญฺโญ

เอก

-

สำโรง

หนองแก้ว

เมืองศรีสะเกษ

๓๓๐๐๐

๒๕๕๑

 

๑๐

พระครูปิยธรรมพิสุทธิ์

ปิยธมฺโม

เอก

-

ป่าเบญจลักษ์

เสียว

เบญจลักษ์

๓๓๑๓๐

๒๕๕๑

 

๑๑

พระครูไพโรจน์อินทสาร

 

เอก

 

บ้านขะยูง

ห้วยตามอญ

ภูสิงห์

๓๓๑๔๐

๒๕๕๗

 

๑๒

พระครูวาทีธรรมกิจ

ติสฺสโร

เอก

-

หนองหิน

หนองกุง

โนนคูณ

๓๓๒๕๐

๒๕๕๑

 

๑๓

พระครูวิจิตรสุนทรธรรม

สุธมฺโม

เอก

-

เจียงอีศรีมงคลวราราม

เมืองใต้

เมืองศรีสะเกษ

๓๓๐๐๐

๒๕๕๑

 

๑๔

พระครูวิมลรัตนโพธิคุณ

มหาวีโร

เอก

-

บ้านตูม

ตูม

ศรีรัตนะ

๓๓๒๑๐

๒๕๕๑

 

๑๕

พระครูวีรธรรมสาทร

ติกฺขวีโร

เอก

-

ตำแย

ตำแย

พยุห์

๓๓๒๓๐

๒๕๕๑

 

๑๖

พระครูวีรธรรมาวุธ

มหาวีโร

เอก

-

ขะยูง

น้ำอ้อม

กันทรลักษ์

๓๓๑๑๐

๒๕๕๑

 

๑๗

พระครูสถิตขันติคุณ

ขนฺติพโล

เอก

-

หนองแคนใหญ่

เมืองจันทร์

เมืองจันทร์

๓๓๑๒๐

๒๕๕๑

 

๑๘

พระครูสมุห์สุทัศน์

ชยาภินนฺโท

เอก

-

เจียงอีศรีมงคลวราราม

เมืองใต้

เมืองศรีสะเกษ

๓๓๐๐๐

๒๕๕๑

 

๑๙

พระครูสังฆรักษ์ธีรพงษ์

ธีรเมธี

เอก

 

บ้านอะลาง

แข้

อุทุมพรพิสัย

๓๓๑๒๐

๒๕๕๗

 

๒๐

พะครูสังวรวชิรธรรม

จิตฺตสํวโร

เอก

-

ยางเครือ

คอนกาม

ยางชุมน้อย

๓๓๑๙๐

๒๕๕๑

 

๒๑

พระครูสังวรวรานุกูล

สํวโร

เอก

-

โนนชมพู

คูบ

น้ำเกลี้ยง

๓๓๑๓๐

๒๕๕๑

 

๒๒

พระครูสันติธรรมกิจ

สนฺติธมฺโม

เอก

-

เดียงตะวันตก

สังเม็ก

กันทรลักษ์

๓๓๑๑๐

๒๕๕๑

 

๒๓

พระครูสิทธิกิตติสาร

กิตฺติสาโร

เอก

-

ม่วงเป

หนองกุง

โนนคูณ

๓๓๒๕๐

๒๕๕๑

 

๒๔

พระครูสีลสาราภินันท์

เตชสีโล

เอก

-

หนองค้า

หนองค้า

พยุห์

๓๓๒๓๐

๒๕๕๑

 

๒๕

พระครูสุตธรรมวิวัฒน์

อริยวํโส

เอก

อาวอย

โสน

ขุขันธ์

๓๓๑๔๐

๒๕๕๑

 

๒๖

พระครูสุตวราทร

เตชวโร

เอก

เสรีพัฒนา

หนองหว้า

เบญจลักษ์

๓๓๑๓๐

๒๕๕๑

 

๒๗

พระครูสุภัทรธรรมโสภณ

สุภทฺโท

เอก

-

หนองบัวดง

หนองบัวดง

ศิลาลาด

๓๓๑๖๐

๒๕๕๑

 

๒๘

พระครูสุเมธรัตนวิสุทธิ์

สุเมโธ

เอก

ทุ่งศรีนวล

สวนกล้วย

กันทรลักษ์

๓๓๑๑๐

๒๕๕๑

 

๒๙

พระครูโสภณสังวรคุณ

จิตฺตสํวโร

เอก

-

บ้านผึ้ง

หนองแค

ราษีไศล

๓๓๑๖๐

๒๕๕๑

 

๓๐

พระครูอดุลกิจโสภณ

เตชปญฺโญ

เอก

-

ดวนใหญ่

ดวนใหญ่

วังหิน

๓๓๒๗๐

๒๕๕๑

 

๓๑

พระครูอมรโพธิสุนทร

อมโร

เอก

-

โพธิราษฎร์สามัคคี

เสียว

เบญจลักษ์

๓๓๑๓๐

๒๕๕๑

 

๓๒

พระครูอุดมธุราทร

อตฺตคุตฺโต

เอก

-

บ้านโนน

แข้

อุทุมพรพิสัย

๓๓๑๒๐

๒๕๕๑

 

๓๓

พระคอย

คุณธมฺโม

เอก

-

ชำแระ

สำโรงพลัน

ไพรบึง

๓๓๑๘๐

๒๕๕๑

 

๓๔

พระชนะศักดิ์

ขนฺติโก

เอก

-

ศรีบึงบูรพ์

เป๊าะ

บึงบูรพ์

๓๓๒๒๐

๒๕๕๑

 

๓๕

พระทองสุ

โชติปาโล

เอก

-

ทุ่งพาย

หนองหัวช้าง

กันทรารมย์

๓๓๒๕๐

๒๕๕๑

 

๓๖

พระทำนอง

สุวีโร

เอก

-

บ้านเทิน

บัวน้อย

กันทรารมย์

๓๓๒๕๐

๒๕๕๑

 

๓๗

พระปลัดบำรุง

สุวณฺณวณฺณี

เอก

-

ปรือคัน

ปรือใหญ่

ขุขันธ์

๓๓๑๔๐

๒๕๕๑

 

๓๘

พระครูพิพิธเมธากร

 

เอก

ป.๑-๒

บ้านกอก

กระแซง

กันทรลักษ์

๓๓๑๑๐

๒๕๕๑

พระใบฎีกากฤษญเมธา ปณฺฑิโต

๓๙

พระครูวิจิตรกาญจนเขต

 

เอก

-

บ้านด่าน

สร้างปี่

ราษีไศล

๓๓๑๖๐

๒๕๕๑

พระใบฎีกาสุวรรณ์ สุจิตฺโต

๔๐

พระครูนิวิฐปุญญกิจ

ธีรปญฺโญ

เอก

-

กันทรารมณ์

ดูน

กันทรารมย์

๓๓๒๕๐

๒๕๕๑

พระปลัดบุญชู ธีรปญฺโญ

๔๑

พระพิภพ

โรจโน

เอก

-

สุวรรณาราม

คำเนียม

กันทรารมย์

๓๓๒๕๐

๒๕๕๑

 

๔๒

พระมหากังวาล

โฆสโก

เอก

-

ศรีปรางค์กู่

พิมาย

ปรางค์กู่

๓๓๑๗๐

๒๕๕๑

 

๔๓

พระมหาดอนไชย

สิริวฑฺฒโน

เอก

-

เกียรติแก้วสามัคคี

ศรีแก้ว

ศรีรัตนะ

๓๓๒๑๐

๒๕๕๑

 

๔๔

พระมหาบรรจง

อารยธมฺโม

เอก

-

มหาพุทธาราม

เมืองเหนือ

เมืองศรีสะเกษ

๓๓๐๐๐

๒๕๕๑

 

๔๕

พระมหาไพศาล

ปญฺญาทีโป

เอก

หนองแคนใหญ่

จานแสนไชย

ห้วยทับทัน

๓๓๒๑๐

๒๕๕๑

 

๔๖

พระมหาภานุวัฒน์

ภูริปญฺโญ

เอก

โนนลาน

เป๊าะ

บึงบูรพ์

๓๓๒๒๐

๒๕๕๑

 

๔๗

พระมหามังกร

กนฺตปุญฺโญ

เอก

โคกโพน

กันทรารมย์

ขุขันธ์

๓๓๑๔๐

๒๕๕๑

 

๔๘

พระลำไพร

สญฺญโม

เอก

-

หนองแวง

น้ำเกลี้ยง

น้ำเกลี้ยง

๓๓๑๓๐

๒๕๕๑

 

๔๙

พระวิเชียร

จนฺทปญฺโญ

เอก

-

เมืองคง

เมืองคง

ราษีไศล

๓๓๑๖๐

๒๕๕๑

 

๕๐

พระวินัย

ธนปญฺโญ

เอก

-

กัลยาโฆสิตาราม

เมืองคง

ราษีไศล

๓๓๑๖๐

๒๕๕๑

 

๕๑

พระสมพงษ์

กวิวํโส

เอก

-

ศรีแก้ว

ก้านเหลือง

อุทุมพรพิสัย

๓๓๑๒๐

๒๕๕๑

 

๕๒

พระสมาน

สุวฑฺฒโน

เอก

-

ผักขะ

ลิ้นฟ้า

ยางชุมน้อย

๓๓๑๙๐

๒๕๕๑

 

๕๓

พระสมุห์จิระวัฒน์

อาจารสุโภ

เอก

-

ขนาเก่า

น้ำอ้อม

กันทรลักษ์

๓๓๑๑๐

๒๕๕๑

 

๕๔

พระสมุห์ภานุพงษ์

ปภาโส

เอก

-

หนองหยอด

แต้

อุทุมพรพิสัย

๓๓๑๒๐

๒๕๕๑

 

๕๕

พระสมุห์ทยุตธร

ปริญญาโณ

เอก

-

เกียรติแก้วสามัคคี

ศรีแก้ว

ศรีรัตนะ

๓๓๒๑๐

๒๕๕๑

 

๕๖

พระสุทัศน์

เขมธโร

เอก

-

ไพรบึง

ไพรบึง

ไพรบึง

๓๓๑๘๐

๒๕๕๑

 

๕๗

พระสุทัศน์

ธีรธมฺโม

เอก

-

หนองสิมน้อย

ห้วยทับทัน

ห้วยทับทัน

๓๓๒๑๐

๒๕๕๑

 

๕๘

พระสุพิศ

สุจิตฺโต

เอก

-

ศรีโพนดวน

บุสูง

วังหิน

๓๓๒๗๐

๒๕๕๑

 

๕๙

พระอธิการกฤษณะ

ธนปญฺโญ

เอก

-

ตาเหมา

ศรีโนนงาม

ศรีรัตนะ

๓๓๒๔๐

๒๕๕๔

 

๖๐

พระอธิการขวัญชัย

อาภากโร

เอก

-

บ้านนา

ภูเงิน

กันทรลักษ์

๓๓๑๑๐

๒๕๕๔

 

๖๑

พระอธิการจุน

สุชีโว

เอก

-

ห้วยยาง

เมืองหลวง

ห้วยทับทัน

๓๓๒๑๐

๒๕๕๑

 

๖๒

พระครูโอภาสปุญญาภรณ์

 

เอก

-

ผือมอญ

รังแร้ง

อุทุมพรพิสัย

๓๓๑๒๐

๒๕๕๑

พระอธิการบุญเสริม กตปุญฺโญ

๖๓

พระอธิการประดิษฐ์

สคาวโร

เอก

-

กันตรวจหนองสำราญ

ดินแดง

ไพรบึง

๓๓๑๘๐

๒๕๕๑

 

๖๔

พระอธิการส่ง

สจฺจวโร

เอก

-

สามขา

เสียว

โพธิ์ศรีสุวรรณ

๓๓๑๒๐

๒๕๕๑

 

๖๕

พระอธิการหยัด

อุตฺตโม

เอก

-

โนนดู่

โนนคูณ

ยางชุมน้อย

๓๓๑๙๐

๒๕๕๑

 

๖๖

พระอธิการอนุวัฒน์

ฐานธมฺโม

เอก

-

หนองงูเหลือมใต้

ท่าคล้อ

เบญจลักษ์

๓๓๑๓๐

๒๕๕๑

 

๖๗

พระอธิการอุทัย

มหาปญฺโญ

เอก

-

สำโรงเกียรติ

บักดอง

ขุนหาญ

๓๓๑๕๐

๒๕๕๑

 

๖๘

พระอานันท์

เมธิโก

เอก

-

นิวาสสุวรรณาราม

ดวนใหญ่

วังหิน

๓๓๒๗๐

๒๕๕๑

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม (ธ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พระมหาปัญญา

อภิปญฺโญ

เอก

หลวงศรีมังคลาราม

เมืองใต้

เมืองศรีสะเกษ

๓๓๐๐๐

๒๕๕๒

 

พระครูธรรมสารสาธิต

 

เอก

-

ประชานิมิตร

กำแพง

อุทุมพรพิสัย

๓๓๑๒๐

๒๕๕๒

 

พระครูสิทธิญาณโสภณ

 

เอก

-

ประชานิมิตร

กำแพง

อุทุมพรพิสัย

๓๓๑๒๐

๒๕๕๒

 

พระครูวิเชียรรังสรรค์

 

เอก

-

หนองสิมใหญ่ (ธ)

ห้วยทับทัน

ห้วยทับทัน

๓๓๒๑๐

๒๕๕๒

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โกงข้อสอบ

ตอนโรคหัวหด

ซื้อสิทธิขายเสียง

หัวหน้าพาโกง