โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย paramazza   

โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จำนวน  ๑๐  โรง ได้แก่

 ๑. โรงเรียนศรีเกษตรวิทยา                    อำเภอเมืองศรีสะเกษ

 ๒. โรงเรียนวัดบ้านโนนคูณวิทยา              อำเภอโนนคูณ

 ๓. โรงเรียนกันทรลักษ์ธรรมวิทย์              อำเภอกันทรลักษ์

 ๔. โรงเรียนวัดสระกำแพงใหญ่                อำเภออุทุมพรพิสัย

 ๕. โรงเรียนปริยัติธรรมเกียรติแก้ววิทยา      อำเภอศรีรัตนะ

 ๖. โรงเรียนดวนใหญ่วิทยา                    อำเภอวังหิน

 ๗. โรงเรียนโพธิ์ศรีวิทยา                       อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ

 ๘. โรงเรียนประชานิมิตโสภิตธรรมภาณ      อำเภออุทุมพรพิสัย

 ๙. โรงเรียนดำรงธรรมศาสนวิชชาลัย         อำเภอกันทรลักษ์

๑๐. โรงเรียนปรางค์กู่วิทยา                     อำเภอปรางค์กู่
 

โกงข้อสอบ

ตอนโรคหัวหด

ซื้อสิทธิขายเสียง

หัวหน้าพาโกง