การจัดนิทรรศการ หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ระยะที่ ๓ จังหวัดศรีสะเกษ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย paramazza   

วันเสาร์ที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ คณะสงฆ์จังหวัดศรีสะเกษ หน่วยงานราชการ สถานศึกษา จัดนิทรรศการแสดงผลการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล ๕"

๓) และถวายการต้อนรับคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ ในการลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานฯ ของจังหวัดศรีสะเกษ ณ วัดเจียงอีศรีมงคลวราม อ.เมืองศรีสะเกษ


ภาพ : ศักดิ์ชัย นัยบุตร
ข่าว : วิมลพรรณ พงษ์ภา