วิสัยทัศน์และค่านิยมจังหวัด PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย paramazza   

วิสัยทัศน์จังหวัดศรีสะเกษ

"ประตูการค้า การท่องเที่ยว สู่อารยธรรมขอมโบราณ ดินแดนเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐาน "


วิสัยทัศน์ กลุ่มจังหวัด ศรีสะเกษ อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ยโสธร

" ประชาสังคมเข้มแข็ง มีคุณภาพชีวิต ข้าวหอมมะลิ สินค้าเกษตรมีมูลค่าเพิ่มขึ้น และเป็นพันธมิตรกับประเทศเพื่อนบ้าน"


ค่านิยมจังหวัด


"มองการณ์ไกล ใส่ใจบริการ ทำงานมุ่งผลสัมฤทธิ์ จิตมีคุณธรรม น้อมนำความพอเพียง"


หนึ่งในกลยุทธ์จังหวัดศรีสะเกษ

"การพัฒนาเยาวชนในท้องถิ่นให้พึ่งตนเองได้ในด้านโภชนาการอย่างถูกหลักอนามัย"

 

โกงข้อสอบ

ตอนโรคหัวหด

ซื้อสิทธิขายเสียง

หัวหน้าพาโกง