ที่ตั้ง ประชากร การปกครอง PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย paramazza   

1. ข้อมูลพื้นฐาน

1.1 ที่ตั้ง ประชากร และการปกครอง

(1) ที่ตั้ง

จังหวัดศรีสะเกษ  ตั้งอยู่ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง เรียกว่า อีสานใต้

ห่างจากกรุงเทพมหานคร โดยทางรถยนต์ประมาณ 571 กิโลเมตร ทางรถไฟประมาณ 551 กิโลเมตร

มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง  ดังนี้

ทิศเหนือ เขตอำเภอราษีไศล อำเภอศิลาลาด และอำเภอยางชุมน้อย ติดต่อกับจังหวัดร้อยเอ็ด

ทิศใต้ เขตอำเภอขุขันธ์ อำเภอขุนหาญ และอำเภอกันทรลักษ์ ติดต่อกับประเทศกัมพูชาประชาธิปไตย

ทิศตะวันออก เขตอำเภอกันทรลักษ์ อำเภอกันทรารมย์ และอำเภอโนนคูณ ติดต่อกับจังหวัดอุบลราชธานี

ทิศตะวันตก เขตอำเภออุทุมพรพิสัย อำเภอปรางค์กู่ อำเภอห้วยทับทัน และอำเภอบึงบูรพ์  ติดต่อกับจังหวัดสุรินทร์

(2) ประชากร

จังหวัดศรีสะเกษมีประชากร รวมทั้งสิ้น 1,462,028 คน  เป็นชาย  731,029 คน

เป็นหญิง 730,999 คน (ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม พ.ศ.2556 ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา)

(หมายเหตุ ข้อมูลปัจจุบัน ณ เดือนกันยายน พ.ศ.2557 ประชากร รวมทั้งสิ้น 1,463,907 คน

เป็นชาย 731,794 คน เป็นหญิง 732,113 คน)

(3) การปกครอง

จังหวัดศรีสะเกษแบ่งการปกครองออกเป็น 2 ลักษณะ คือ

1. การปกครองส่วนภูมิภาค จังหวัดศรีสะเกษแบ่งการปกครองออกเป็น 22 อำเภอ 204  ตำบล 2,633 หมู่บ้าน (ข้อมูล ณ เดือนมกราคม พ.ศ.2558)

2. การปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดศรีสะเกษแบ่งการปกครองออกเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง  เทศบาลเมือง 2 แห่ง

เทศบาลตำบล 35 แห่ง องค์การบริหารส่วนตำบล 179 แห่ง

(ข้อมูล ณ เดือนมกราคม พ.ศ.2558)

1.2  พื้นที่ ลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศ

(1) พื้นที่

จังหวัดศรีสะเกษมีพื้นที่ประมาณ  8,839.90 ตารางกิโลเมตร หรือ 5,524,987.5 ไร่

(2) ภูมิประเทศ

พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูงสลับทุ่งนามีภูเขาและป่าไม้อยู่ทางตอนใต้ และพื้นที่จะค่อยๆ ลาดลงสู่ทิศเหนือและทิศตะวันตก ซึ่งเต็มไปด้วย

ห้วย คลอง หนอง บึง ต่างๆ ตลอดระยะทางที่ลำน้ำมูลและลำน้ำชีไหลผ่าน  สภาพดินร้อยละ 60 เป็นลักษณะดินร่วนปนทรายที่มีการระบายน้ำดีแต่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ

และมีแนวชายแดนติดกับประเทศกัมพูชา ประมาณ 127 กม. ( อำเภอกันทรลักษ์  76 กม. อำเภอขุนหาญ 18 กม. และอำเภอภูสิงห์  33 กม. )

 

 

โกงข้อสอบ

ตอนโรคหัวหด

ซื้อสิทธิขายเสียง

หัวหน้าพาโกง