บุคลากรสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย พรทิพา   

                                                                                                                                               นายสุริยันต์ สาระบุตร
   ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ
กลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์
กลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ


นางดาลัด  หิรัญไพบูลย์
นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์นางพจมาลย์ ดาประสงค์
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ
นางวิมลพรรณ  พงษ์ภา
นักวิชาการศาสนาชำนาญการนายชวิน  วิจิตร
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นายเอกสิทธิ์ ดวงแก้ว
นักวิชาการศาสนาชำนาญการนายศักดิ์ชัย  นัยบุตร
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางสง่าศรี  ขำทะมา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน


นางสาวทิพย์สุมน  พันธ์งาม
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ

นายปรมะ สีหะวงษ์
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นางสาวเจนจิรา  บุญเย็น
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ


นายประยูร  ไชยสีมา
พนักงานขับรถยนต์
จ่าเอกสถาพร  พรหมบุตร
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ

นายปิยพงษ์ ทองดี
พนักงานขับรถยนต์
นางจริยา อารีย์
พนักงานทำความสะอาด


นางพรทิพา จันทร์แจ้ง
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ