บุคลากรสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย พรทิพา   

                                                                                                                     (นายสุริยันต์  สาระบุตร)
   ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ
กลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์
กลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ


นายเอกสิทธิ์  ดวงแก้ว
นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์นางพจมาลย์ ดาประสงค์
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ
นางวิมลพรรณ  พงษ์ภา
นักวิชาการศาสนาชำนาญการจ่าเอกสถาพร  พรหมบุตร
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ

นายภาณุวัฒน์  พวงศรี
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการนางสาวทิพย์สุมน  พันธ์งาม
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ


นายเสถียร   ประทุมวงศ์
นักวิชการศาสนาชำนาญการ


นางสาวเจนจิรา  บุญเย็น
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ


นางสง่าศรี  ขำทะมา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางพรทิพา จันทร์แจ้ง
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ

นางสาวเพ็ญนภา  คงโคตร
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานนายปรมะ สีหะวงษ์
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการนายพรสวรรค์  ชาลี
พนักงานขับรถยนต์นางจริยา อารีย์
พนักงานทำความสะอาดนายภัทรพล  อุ่นใจ
พนักงานขับรถยนต์


 

โกงข้อสอบ

ตอนโรคหัวหด

ซื้อสิทธิขายเสียง

หัวหน้าพาโกง