ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย tomtam   


นายวิรอด  ไชยพรรณา
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดศรีสะเกษ

ประวัติ

ชาติภูมิ
เกิด  ๒๘  เมษายน  ๒๕๐๔
ภูมิลำเนา  ๑๑๑  หมู่ ๑  ตำบลบึงบูรพ์  อำเภอบึงบูรณ์  จังหวัดศรีสะเกษ  ๓๓๒๒๐

การศึกษา
ระดับประถมศึกษา   :โรงเรียนบ้านเป๊าะ(บึงบูรพ์วิทยาคม)
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น   :จบ ม.ศ. ๓  โรงเรียนบึงบูรพ์  อำเภอบึงบูรพ์  จังหวัดศรีสะเกษ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  :จบ ม.ศ. ๕  โรงเรียนกำแพง  อำเภออุทุมพรพิสัย  จังหวัดศรีสะเกษ
ระดับปริญญาตรี   :คุรุศาสตรบัณฑิต วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป
                                        วิทยาลัยครูอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี
ระดับปริญญาโท :คุรุศาสตรมหาบัณฑิต วิชาเอกบริหารการศึกษา
                                        มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

ประวัติการทำงาน 
-ครู  โรงเรียนบ้านอะลาง  อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
-ครู  โรงเรียนบ้านสามขา  อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ  จังหวัดศรีสะเกษ
-นักวิชาการศึกษา  สนง.ศึกษาธิการ  อำเภอบึงบูรพ์  จังหวัดศรีสะเกษ
-ผู้ช่วยศึกษาธิการอำเภอ  อำเภอบ้านกรวด  จังหวัดบุรีรัมย์
-ผู้ช่วยศึกษาธิการอำเภอ  อำเภอน้ำเกลี้ยง  จังหวัดศรีสะเกษ
-ผู้ช่วยศึกษาธิการอำเภอ  อำเภอบึงบูรพ์  จังหวัดศรีสะเกษ
-ศึกษาธิการอำเภอ  กิ่งอำเภอชื่นชม  จังหวัดมหาสารคาม
-ศึกษาธิการอำเภอ  อำเภอศิลาลาด  จังหวัดศรีสะเกษ
-ศึกษาธิการอำเภอ  อำเภอปง  จังหวัดพะเยา
-ศึกษาธิการอำเภอ  อำเภอสนม  จังหวัดสุรินทร์
-สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  สุรินทร์  เขต ๒
-สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ศรีสะเกษ  เขต ๒
-นักวิชาการศาสนา  ๘ ว สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ
-นักวิชาการศาสนา ชำนาญการพิเศษ  สนง.พศจ.ศรีสะเกษ
-ผู้อำนวยการระดับสูง สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม  ๒๕๕๕