การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เดือนเมษายน ๒๕๕๕ PDF พิมพ์ อีเมล

การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนโรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา  ประจำเดือนเมษายน  ๒๕๕๕

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ  ได้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน  โรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา  เดือนเมษายน  ๒๕๕๕  เรียบร้อยแล้ว  ขอให้โรงเรียนรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดทราบภายในวันที่  ๒๐  พฤษภาคม  ๒๕๕๕