วิสัยทัศน์ พันธกิจ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย tomtam   

วิสัยทัศน์
              "พระพุทธศาสนาเจริญ  มั่นคง   สังคมสันติสุข" 
พันธกิจ
              "ทำนุบำรุง  ดูแล  และส่งเสริมสนับสนุนกิจการพระพุทธศาสนาให้การอุปถัมภ์  คุ้มครองพระพุทธศาสนา  และสร้างสังคมให้นำหลักธรรม  จริยธรรม  มาปฏิบัติให้เกิดสันติสุขอย่างยั่งยืน"
เป้าประสงค์
               "กิจการคณะสงฆ์เจริญก้าวหน้า   พระพุทธศาสนารุ่งเรือง  ประชาชนเป็นคนดี  มีคุณธรรม  สังคมมีสันติสุขร่มเย็น"

 

โกงข้อสอบ

ตอนโรคหัวหด

ซื้อสิทธิขายเสียง

หัวหน้าพาโกง